Excellent fishing baits for anglers
myMixWorms
myMediumWorms
myBigWorms
myCanadians

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informacja o Administratorze danych:
  Informujemy, że Administratorem Państwa Danych osobowych w postaci:
  • nazwy firmy
  • imienia i nazwiska
  • numeru NIP
  • adresu prowadzenia działalności
  • numeru telefonu
  • adresu e-mail

  Jest MY WORMS Maciej Sałek, 76-200 Słupsk ul. Sportowa 49 NIP 839-102-43-15.

  Można skontaktować się z nami między innymi:
  • pod numerem telefonu: 539-773-141
  • pod adresem e-mail: info@myworms.eu.

 2. Cele dla których będziemy przetwarzali Państwa dane:
  • wystawienie faktury Vat,
  • realizacja umowy zawartej z MY WORMS Maciej Sałek,
  • kontakt związany z realizacją umowy zawartej z MY WORMS Maciej Sałek,
  • marketingowych (formułowanie ofert handlowych, informowanie o promocjach)

 3. Podstawa przetwarzania Państwa danych:
  • na cele wystawiania faktury Vat - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na cele realizacji umowy zawartej z MY WORMS Maciej Sałek – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ,której są Państwo stroną.
  • na cele kontaktu związanego z realizacją umowy i marketingowe – zgoda na ich przetwarzanie, którą Państwo wyrazili.

 4. Czas przez jaki będziemy przetwarzali (przechowywali) Państwa dane:
  • na cele wystawiania faktury Vat – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin Płatności podatku związanego z umową zawartą z MY WORMS Maciej Sałek,
  • na cele realizacji umowy zawartej z MY WORMS Maciej Sałek - 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności związanego z umową zawartą z MY WORMS Maciej Sałek,
  • na cele kontaktu związanego z realizacją umowy i marketingowe – do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Prawa, które Państwu przysługują:
  Maja Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do danych – mają Państwo prawo zwrócić się do MY WORMS Maciej Sałek, które udzieli Państwu wszelkich informacji o Państwa danych,
  • żądania sprostowania danych – gdy Państwa dane są nieaktualne czy nieprawdziwe, po Państwa żądaniu dokonamy ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych – mają Państwo prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,
  • żądania ograniczenia zakresu przetwarzania –maja Państwo prawo żądania od nas usunięcia części danych ,żądania ograniczenia korzystania z nich do niektórych celów , czy żądania ograniczenia czasu , przez które dane będą przez nas przechowywane,
  • wycofania zgody na przetwarzanie przez Państwa danych osobowych w dowolnym momencie ,w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych , jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych,
  • przeniesienia danych – maja Państwo prawo zażądać by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu Administratorowi,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo , że sposób w jaki przetwarzamy Państwa dane jest nieprawidłowy.

 6. Dobrowolność podania danych:
  Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jeżeli odmówią Państwo ich podania nie spotkają Państwa żadne negatywne konsekwencje.

 7. Odbiorcy Państwa danych:
  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom prowadzącym obsługę oprogramowania służącego do rejestrowania kontrahentów MY WORMS Maciej Sałek. Jednocześnie zapewniamy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


W przypadku , gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania przez MY WORMS Maciej Sałek Państwa danych osobowych, a w szczególności gdyby zdecydowali się Państwo skorzystać z praw, które Państwu przysługują jako podmiotowi, uprzejmie prosimy i zachęcamy do kontaktu z nami:

powered by internet SEAisea.pl